Solution to function WP_List_Table::get_columns() must be over-ridden in a sub-class

The Gravity forms are showing weird errors with the latest WP update. The error is as follows:

function WP_List_Table::get_columns() must be over-ridden in a sub-class.

Due to this error the customisation of confirmation and that of the notifications have completely stopped. If you already have created some confirmation message and/or the email notification for your created form, then you cannot change it right now.

For this there is one possible solution suggested by Adam Czajczyk, which you will get here.

Try it it may help you clear up your Gravity form confirmation and notification problems.

इंटरनेटच्या जगात तुमची ओळख निर्माण करा. Gravatar बनवा.

Gravatar म्हणजे Globally Recognised Avatar. काही लोक त्याचा उच्चार ग्रवतार किंवा GR अवतार असा करतात. तुमचा Gravatar म्हणजे तुमची एक image आणि तुमची विशिष्ट प्रोफाईल.  Gravatar चा फायदा असा आहे कि, इंटरनेटवर तुम्ही ज्या ज्या website वर जाऊन comment कराल, किंवा काही पोस्ट कराल,  त्यावेळी तुमचा email address तेथे लिहिल्यानंतर तुमचा छोटासा photo आणि तुमचे नाव त्या पेजवर अपोआप दिसू लागते, उदाहरण पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. आणि जर कोणी तुमच्या image वर mouse cursor नेला, तर त्याला तुमची एक विशिष्ट प्रोफाईल सुद्धा दिसते. Gravatar मुळे तुमची ओळख जगभर प्रसारित होण्यास मदत होते. तुम्ही ज्यावेळी कोणाला email पाठवाल त्यावर सुद्धा तुमचा Gravatar तुम्हाला प्रसारित करता येतो.

आपली नेमकी कोणती माहिती आपल्या प्रोफाईल मध्ये दिसावयास हवी हे तुम्ही ठरवू शकता. वाट्टेल तितके तुमचे photo बदलू शकता, तुमचा photo नको असेल तर एखादे सुंदर चित्र दाखवू शकता किंवा तुमचा Gravatar तुम्ही delete सुद्धा करू शकता. Gravatar delete केल्याबरोबर संपूर्ण जगात तुमची माहिती दिसणे तत्काळ बंद होते. सुंदर कल्पना आहे कि नाही, मित्रांनो! WordPress ह्या जगप्रसिद्ध फौंडेशनने Gravatar ची सुंदर कल्पना शोधून काढली आणि आज जगभरात कोट्यावधी व्यक्ती gravatar चा उपयोग करत आहेत आणि दररोज त्यात लाखोच्या संख्येने वाढ होत आहे. चला तर मग, आपणही ह्या संख्येत ‘एक’ ने भर घालूया…

तुमचा gravatar बनविण्यासाठी तुमचा स्वतःचा email address असणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही तो बनविला नसेल, तर इथे क्लिक करा. Gravatar बनवण्याची प्रक्रिया करण्याआधी तुमच्या computer मध्ये तुमचे एक-दोन photo (closeup असतील तर फारच चांगले) असणे आवश्यक आहे. चला तर मग, खाली दिलेल्या स्टेप्स नीट वाचून त्याप्रमाणे करा…

 • ह्या लिंकवर क्लिक करा. एक नवी window उघडेल आणि त्या पेजवर तुम्हाला खालीलप्रमाणे एक निळे बटन दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
 • बटनवर क्लिक केल्यानंतर बाजूला दाखविल्याप्रमाणे एक form दिसेल.
 • पहिले तुमचा email address लिहा.
 • त्यानंतर तुमचे username लिहा. तुम्ही इथे कोणतेही username लिहू शकता, परंतु तुमचा email address करता असलेले username लिहिणे जास्त चांगले. कारण वेगवेगळ्या प्रकारचे username लक्षात ठेवणे कठीण असते.
 • शेवटी तुमचा password लिहा. इथे तुम्ही password पाहिजे तो लिहू शकता. password टाईप केल्यानंतर enter करा, किंवा ‘Sign Up’ ह्या बटनावर क्लिक करा.
 • आता तुमचे email account तुम्हाला चेक करायचे आहे. कारण तुमच्या email address वर WordPress ने तुम्हाला confirmation email पाठविली आहे. ती email ओपन करा.
 • त्यामध्ये तुम्हाला खालीलप्रमाणे एक message दिसेल.
Confirmation details
 • त्यामधील  “Activate Account” ह्या बटनवर क्लिक करा. क्लिक केल्याबरोबर पुन्हा दुसरे पेज उघडेल. आणि खालीलप्रमाणे message तुम्हाला दिसेल. आता तुमचे email account WordPress.com वर रजिस्टर झाले.
Verification and confirmation welcome message
 • ह्या message मध्ये दिसणाऱ्या ‘Sign in to Gravatar’ ह्या बटनावर क्लिक करा. आता नवीन पेज open होईल आणि त्यामध्ये वर दिसणाऱ्या ‘My Profile’ ह्या लिंकवर क्लिक करा.
 • समोर दिसणाऱ्या फोर्म मध्ये तुमची माहिती भरा व फोर्म save करा.
 • त्यानंतर उजव्या बाजूला वर mouse cursor नेल्यावर तिथे तुम्हाला खालीलप्रमाणे image दिसेल. त्यामध्ये ‘Add an image’ वर क्लिक करा आणि त्यानंतर ‘My Computer’s hard drive’ ह्या बटनवर क्लीक करा.
 • शेवटी तुमचा photo select करून तो upload करा. झाले. तुमचा Gravatar तयार झाला.
 • आता एक १० मिनिटे तुम्हाला थांबावे लागेल कारण तुमची image आणि प्रोफाईल जगातील सर्व ठिकाणी प्रसारित करण्यासाठी इंटरनेटवर थोडा वेळ लागेल.
 • १० मिनिटानंतर ह्या लिंकवर क्लिक करा किंवा स्क्रोलडाऊन करा. तुमची ह्या article वर काय comment आहे ते लिहा आणि ‘Submit’ बटन क्लिक करा.
 • पहा, तुमची image तुम्हाला दिसत असेल.
 • अभिनंदन! तुमचा gravatar तयार झाला.

How to create gzip compression on your website?

Now-a-days gzip compression is a must on your website to load the web pages faster. Now how to create gzip compression on your website? Its simple! Read on…!

Enabling Gzip compression can help you to achieve up to 50 – 75% less bandwidth than servers without Gzip. This tool supports Gzip compression from mod_deflate, mod_gzip or gzip compression through PHP and other server side programming languages.

First step is know the type of hosting account you have? If you don’t know this, its ok. Generally, large number of websites are hosted on Linux server. So here we shall assume that you have one such hosting account. Well we shall try with it!

Follow the procedure to create gzip

 • First go to your hosting account and then to File Manager.
 • At the root of your public_html folder, you will find .htaccess file.
 • Right click on the file and open it in either “Code Edit” or “HTML Edit” mode.
 • If you have WordPress on your site, you will see something like the following code in it.
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
 • Now copy this code below the # END WordPress tag in your .htaccess file.
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
 • Save the file and that’s all…!
 • Now the question is, whether this gzip compression is really applied on your site?
 • Well, you can check it on this link for our site and then for your site, too.
 • Just enter your web address and hit enter on the link.
 • Bless you…!!
Our website has 74% gzip compression with great speed
Our website has 74% gzip compression with great speed

How to use Indian currency in Gravity Forms?

So you are having the problem of using Indian currency in your Gravity forms, uh? About one year back I was also facing the same problem, but then doing lot of Googling and number of tweaks I came to a definite solution.

When I was searching, to my surprise, I came to know this anti-Indian statement from the Gravity forms website itself. About 20% of the clientele for the gravity forms is from India. Still they don’t do the required modifications in their forms?

And the result is as such that I am now using the Indian Currency in all the Gravity Forms on my site. Further, I tweaks more as such that I also replaced the default (₹) sign by the simple (Rs.) sign. I did this because I found that many of the Indian people, particularly the students from the age group of 12 to 20 get confused with this default sign of Indian currency.

Well its a different story. So now lets see how to do the trick of using Indian currency in your Gravity forms.

How to do it?

 • Its a simple matter of minutes and you just have to do some php work. DON’T BE AFRAID. ITS REALLY SIMPLE.
 • First go to your FTP account and then to – root/wp-content/themes/ folder and locate the file functions.php.
 • Open the file and put the following code in that file, anywhere in it.
add_filter("gform_currencies", "update_currency");

function update_currency($currencies) {
 $currencies['INR'] = array(
 "name" => __("INR", "gravityforms"),
 "symbol_left" => "₹",
 "symbol_right" => '',
 "symbol_padding" => " ",
 "thousand_separator" => ',',
 "decimal_separator" => '.',
 "decimals" => 2);

 return $currencies;
}
 • Save the file.
 • Now return to your WordPress dashboard and go to Forms » settings of your Gravity Forms.
 • Then save the settings and then return to “Forms”. Open any of your saved forms. If not, create a new form.
 • If you have already saved some forms that contains the Price tag for any product, etc. then open one of such form and refresh the page.
 • You will see the ₹ symbol before your price tag for your product.
 • However, as I did, if you want to replace the ₹ sign with Rs. sign, then edit the following line in your functions.php file, as shown.
"symbol_left" => "Rs.",

That’s all, friends.